Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

  1. Personuppgiftsansvarig: FMV är personuppgiftsansvarig för visslarsystemet. Vid frågor kontakta FMV personuppgiftsombud.
    Telefonnummer: 08-782 40 00
    Adress: Banérgatan 62, 115 88 Stockholm.
  2. Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i visslarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.
  3. Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.
  4. Mottagare av uppgifterna: FMV har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i visslarfunktionen så att endast en särskild intern organisation får ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.
  5. Rätt till registerutdrag m.m. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till FMV. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.
  6. Offentlighetsprincipen: Eftersom FMV är en svensk myndighet är en anmälan som kommer in till FMV en allmän handling. Interaktiv Säkerhet är FMV:s samarbetspartner och därför betraktas även uppgifter som kommer in till Interaktiv Säkerhet som allmän handling. Uppgifterna kan därmed komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du kan alltid välja att vara anonym genom att utelämna personliga uppgifter när du gör din anmälan.