Policy för FMV visslarfunktion

FMV ska hela tiden sträva efter största möjliga öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. I linje med detta ställningstagande uppmanar vi anställda, kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter som upptäcker allvarliga oegentligheter som rör FMV att anmäla det.


De anställda är många gånger först med att upptäcka eventuella oegentligheter inom myndigheten. Men en del kanske väljer att inte berätta om sina iakttagelser eftersom de tror att det innebär att de är illojala mot sin arbetsgivare och sina kollegor. Rädsla för att bli utfryst, mobbad eller avskedad som följd av att man avslöjar oegentligheter kan också vara en anledning till att anställda förblir tysta. Att välja att ignorera det man upptäckt kan kännas som den enklaste utvägen.


FMV vill dock uppmuntra anställda och övriga intressenter att rapportera eventuella oegentligheter som upptäcks inom FMV. Det ska kunna ske utan att riskera påföljande diskriminering eller orättvis behandling. Det ska heller inte accepteras att det genomförs efterforskning kring identiteten av visslaren. Visslare ska så långt som möjligt skyddas och därför finns det möjlighet att lämna anmälan anonymt.


Följande principer ska gälla:

  • Visslarfunktionen är till för rapportering av misstänkt delaktighet i allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor eller andra allvarliga oegentligheter som rör myndighetens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.
  • Misstankarna riktas mot personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom FMV.
  • Anmälan via visslarfunktionen är frivillig.
  • Informationen som lämnas i anmälan görs i god tro, utan avsikt att osannfärdigt beskylla någon eller i syfte att erhålla egen personlig- eller finansiell vinning.
  • Misstänkta oegentligheter anmäls i första hand via ordinarie interna kanaler, t.ex. via HR-staben, Internrevisionen eller Juridikstaben.
  • I andra hand används visslarfunktionen.
  • Anmälningar ska utredas utan dröjsmål.
  • Mindre förseelser, allmänt missnöje och klagomål ska inte anmälas via visslarfunktionen.